E487 - Natriumlaurylsulfat

Zusatzstoff: E487 - Natriumlaurylsulfat